Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» N. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: περισσότερα

Επιτροπή Παιδείας – Αρμοδιότητες & Σύνθεση

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: περισσότερα

Δημοτικό Συμβούλιο Κέας

Στο Δήμο Κέας το πλήθος των μελών του δημοτικού Συμβουλίου είναι δέκα επτά (17) αφού σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» N. 3852/2010 – ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2011), το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. περισσότερα

Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας είναι η εξής:

Γεώργιος Β. Δεμένεγας, Πρόεδρος
Σταματούλα Αγγ. Βρεττού
Εμμανουήλ Στ.Σαΐτης
Νικολέττα Άννα Δ. Δεμένεγα
Ιωάννης Δ. Πορίχης περισσότερα

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Σύμφωνα με την περίπτ. η της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’) Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης (Πόθεν Έσχες), των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3242/2004 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους και κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους ίδιους τους υπόχρεους στη Γ’ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/10.03.2011 τεύχος Α’). Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.   Για το λόγο αυτό, παρατίθενται ακολούθως οι σχετικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω υπόχρεων προς τούτο αιρετών, που έχουν ανταποκριθεί, έως σήμερα, σε αυτή τους την υποχρέωση   Πόθεν Έσχες Δημάρχου, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου

Πόθεν Έσχες Αντιδημάρχου, κ. Γεώργιο Πατητή

Πόθεν Έσχες Προέδρου ΝΠΔΔ & μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ελευθερίας Μορφωνιού περισσότερα

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το Ν. 3013/02,  οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαί­νουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Ορ­γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). περισσότερα

Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Με την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Τουριστικής προβολής του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου». περισσότερα

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης

Με την υπ’ αριθμ. 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 28/2016 απόφαση συστάθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου». περισσότερα

Διοικητικές Υπηρεσίες

Το τμήμα διοικητικών υπηρεσιών φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων που υπάγονται σε αυτό.  Ασκεί έλεγχο και εποπτεία του βιβλίου αποφάσεων του Δημάρχου.  Παρακολουθεί τη νομοθεσία που το αφορά, ενημερώνει τα γραφεία και μεριμνά για την εφαρμογή της.  Τηρεί Μητρώο των Προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τηρεί Βιβλίο Επίτιμων Δημοτών. Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η έκδοση από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. περισσότερα