Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2019 Δήμου Κέας

Δείτε εδώ τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2019 για το Δήμο Κέας.

Αφορούν τις θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικού Πολιτικών Έργων Υποδομής και Μηχανολόγου Μηχανικού. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας. περισσότερα

Ανακοίνωση προσλήψεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Δήμου Κέας για το έτος 2019-20

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 περισσότερα