Ανακοίνωση προσλήψεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Δήμου Κέας για το έτος 2019-20

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ
Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για να δείτε το έντυπο τεχνικής προσφοράς πατήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Για να δείτε το σχέδιο περιοχής Οτζιά πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΟΤΖΙΑΣ περισσότερα