Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Με την υπ’αριθμ. 1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του Ελικοδρομίου
2.Διαχείρηση Κοιμητηρίων
3.Η εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
4.Ευθύνη και επίβλεψη της υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθώς και της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό των εργασιών τους.
5.Παρακολούθηση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων τηλεμετρίας και η παρακολούθηση της διαδικασίας εγκατάστασης των νέων συστημάτων τηλεμετρίας
6.Παρακολούθηση της μελέτης και κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης
7.Μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του δημοτικού Σφαγείου Κέας.
8.Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας
9.Η τέλεση πολιτικών Γάμων.