Με την υπ’αριθμ. 612/08.11.2021 απόφαση Δημάρχου, ορίζονται ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι από 8-11-2021 έως 1-1-2023 με τις αρμοδιότητές ως εξής:

Καμίλης Θεόδωρος
Αθλητισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνος Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου

Δεμένεγας Εμμανουήλ
Έλεγχος, Εποπτεία και Συντονισμός των Δημοτικών Σφαγείων

Βουτσινάς Γεώργιος
Ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Εποπτεία και Συντονισμός σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Κέας

Δεμένεγα Στυλιανή
Θέματα Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων

Πατηνιώτη Μαρία
Ευθύνη για θέματα Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Γκρέκας Στυλιανός
Σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει την ευθύνη και την εποπτεία των εργολαβιών που αφορούν τις περιοχές ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου.

Τις αρμοδιότητες των εντεταλμένων συμβούλων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη.