ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΔΟΣ

Στον κύριο Κωνσταντίνο Θώδο, με την υπ’αριθμ.524/30.11.2017 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο 30.11.2017 έως 31.08.2019:

-Υπεύθυνος επί των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και των κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και την ευθύνη επί θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.

 

ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Στον κύριο Παούρη Αντώνιο, με την υπ’αριθμ. 68/05.03.2017 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 06.03.2017 έως 31.08.2019:

-Υπεύθυνος για την οργάνωση και παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας,

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας ύδρευσης σε ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, στην ασφάλεια και προστασία της Δημοτικής περιουσίας, στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων και στον έλεγχο για την καταμέτρηση των υδρομετρητών.

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στον κύριο Πολίτη Νικόλαο, με την υπ’αριθμ. 68/05.03.2017 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 06.03.2017 έως 31.08.2019:

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας αποχέτευσης, σε ότι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων.