Διοικητικές Υπηρεσίες

Το τμήμα διοικητικών υπηρεσιών φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων που υπάγονται σε αυτό.  Ασκεί έλεγχο και εποπτεία του βιβλίου αποφάσεων του Δημάρχου.  Παρακολουθεί τη νομοθεσία που το αφορά, ενημερώνει τα γραφεία και μεριμνά για την εφαρμογή της.  Τηρεί Μητρώο των Προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τηρεί Βιβλίο Επίτιμων Δημοτών. Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η έκδοση από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. περισσότερα

Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου εργασίας της, συναλλάσσεται καθημερινά με πολλές και διαφορετικές ομάδες πολιτών. Έτσι στους αποδέκτες των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται δημότες – μαθητές, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ- Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Αθλητικοί φορείς, Φορείς Δημοσίου, Εργολάβοι, Μελετητές. περισσότερα

Γραφείο προγραμματισμού & ανάπτυξης

Α. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου

* Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή της. περισσότερα