Τηλεφωνικό κέντρο

Τηλ.: 2288360000, Fax: 2288022811
Email: info@kea.gr

Δήμαρχος

Τηλ.: 2288360001, Fax: 2288022811
Email: info@kea.gr

Αντιδήμαρχος

Τηλ.: 2288360021, Fax: 2288022811
Email: info@kea.gr

Προϊσταμένη Διοικητικού - Οικονομικού

Διαχείριση Προσωπικού - Μισθοδοσία - Διαχείριση Νεκροταφείων - ΟΓΑ - ΕΛΓΑ - Υπηρεσία Πρόνοιας - Αιμοδοσία

Τηλ.: 2288360026, Fax: 2288022811
Email: dioikisi@kea.gr

Πρωτόκολλο - Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

Καταστήματα - Αλλοδαποί - Δασικά - Γεωτρήσεις - Πηγάδια

Τηλ.: 2288360005, Fax: 2288022811
Email: protok@kea.gr

Γραφείο Προμηθειών - Οικονομική Επιτροπή

Τηλ.: 2288360004, Fax: 2288022811
Email: keafn@kea.gr

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ.: 2288360022, Fax: 2288022811
Email: promithies@kea.gr

Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Τηλ.: 2288360025, Fax: 2288022811
Email: texniki@kea.gr

Προϋπολογισμός

Τηλ.: 2288360016, Fax: 2288022811
Email: keafn@kea.gr

Έσοδα

Ύδρευση - Νεκροταφεία - ΤΑΠ

Τηλ.: 2288360009, Fax: 2288022811
Email: esoda@kea.gr

Έξοδα - Χρηματικά εντάλματα

Τηλ.: 2288360012, Fax: 2288022811
Email: keafn@kea.gr

Ταμείο - Εισπράκτορας

Τηλ.: 2288360014, Fax: 2288022811
Email: tameio@kea.gr

Παραλίες - Διαφημιστικές Προθήκες - Κοινόχρηστοι Χώροι

Τηλ.: 2288360011, Fax: 2288022811
Email: tourdept@kea.gr

Αποθήκη Υδραυλικών

Κορησσία

Τηλ.: 2288022201
Fax: 2288022201

Αποθήκη Υδραυλικών

Ιουλίδα

Τηλ.: 2288029153
Fax: 2288029153

Νέα Δημοτικά Σφαγεία

Τηλ.: 2288022570
Fax: 2288022570