Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Με την υπ’αριθμ. 896/30.12.2022 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Η ευθύνη εκτέλεσης , συντονισμού και έλεγχος εργασιών και έργων που
περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
2. Ο έλεγχος , η εποπτεία και η ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
3. Η παρακολούθηση των εργολαβιών καθαρισμού του Δήμου
4. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
και Πυρασφάλειας
5. Εποπτεία και συντήρηση δρόμων
6. Η ευθύνη συντήρησης του Ελικοδρομίου
7. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων
8. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας
9. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Δεμένεγα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος κ.  Λουρής.