Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Στον κύριο Κωνσταντίνο Δεμένεγα, με την υπ’αριθμ. 594/01.09.2020 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-8-2021:

  1. Έλεγχος και επίβλεψη της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  2. Έλεγχος του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες, τις άδειες και το συντονισμό των εργασιών τους
  3. Η παρακολούθηση των εργολαβιών καθαρισμού του Δήμου.
  4. Η ευθύνη εκτέλεσης, συντονισμός και έλεγχος της προόδου εργασιών και έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
  5. Η υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας , καθώς και πιστοποιητικά προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης.
  6. Ο έλεγχος, εποπτεία και Ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
  7. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας.
  8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δεμένεγα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη