Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Με την υπ’αριθμ. 1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Πολιτική Προστασία
2. Ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου
3. Ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
4. Υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας και του προσωπικού αυτής .Έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας, του τεχνικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό  των εργασιών τους.
5. Mέριμνα για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων wifi του Δήμου καθώς και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου.
6. Εποπτεία και συντήρηση των δρόμων
7. Παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Δήμου
8. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας.
9. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Τον αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Δεμένεγα αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Αντώνιος Λουρής.