Αντώνιος Λουρής

Με την υπ’αριθμ. 612/08.11.2021 απόφαση Δημάρχου, στον κύριο Αντώνιο Λουρή, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 8-11-2021 έως 1-1-2023:

1. Έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες, τις άδειες και τον συντονισμό των ενεργειών τους
2. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
3. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Διαχείριση των Κοιμητηρίων
4. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
5. Η ευθύνη σε ότι αφορά τις παιδικές χαρές
6. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας
7. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Λουρή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος κ. Δεμένεγας Κωνσταντίνος.