Αντώνιος Λουρής

Με την υπ’αριθμ. 896/30.12.2022 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αντώνιος Λουρής, από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες, τις άδειες και τον συντονισμό των ενεργειών τους
2. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
3. Εποπτεία , ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Διαχείριση των Κοιμητηρίων
4. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
5. Η ευθύνη σε ότι αφορά τις παιδικές χαρές
6. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας
7. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Λουρή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος κ. Δεμένεγας Κωνσταντίνος.