Πρόκληση εγγραφής της ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της

Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την πρόκληση εγγραφής στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022 για τους ιδιώτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν στις έρευνες και απογραφές που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ. περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόληψη ναυαγοσωστών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κέας χρονικής διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων και έως 30/09/2021. περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών του Δήμου Κέας 2021-2022

Ο Δήμος Κέας, ανακοινώνει Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τμήματα παραλιών, για τη διετία 2021-22. περισσότερα

Ανακοίνωση Έναρξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021

Κατόπιν ολοκλήρωσης δημοσίευσης της Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 στις κάτωθι ημερήσιες εφημερίδες: “Κοινή Γνώμη” και “Κυκλαδική” στις 8/07/2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.  Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκκινεί την 9η/07/2021 και λήγει την 19η/07/2021, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021. περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Δικτύων Ύδρευσης Κέας

Ο Δήμος Κέας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ». περισσότερα

Επαναδιακήρυξη διαγωνισμού – Τμήμα 1 «Οικοδομικά Υλικά» της Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών” περισσότερα