Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2023 – 2024»

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012949691

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_692ΛΩΕΔ-ΨΣΖ

espd-request-v2