Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 2/2021

Ανακοίνωση Έναρξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 2/2021

Αφορά τη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας: ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 άτομο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1 άτομο

Κατόπιν ολοκλήρωσης δημοσίευσης της Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 στις κάτωθι ημερήσιες εφημερίδες : “Κοινή Γνώμη” και “Κυκλαδική” στις 27/07/2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.  Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκκινεί την 28η/07/2021 και λήγει την 6η/08/2021, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. περισσότερα

Επαναληπτική Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών του Δήμου Κέας 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ επαναληπτικής ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος επαναληπτικη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2021_2022 περισσότερα

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Κέας προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη – τεχνική περιγραφή. Καλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να αποστείλει σχετική οικονομική προσφορά στο promithies@kea.gr ή στο φαξ: 22880 22811 εντός τριών (3) ημερών από την παρούσα. περισσότερα

Πρόκληση εγγραφής της ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της

Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την πρόκληση εγγραφής στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022 για τους ιδιώτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν στις έρευνες και απογραφές που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ. περισσότερα