Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022-2023

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_Ψ8Ο9ΩΕΔ-6ΞΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011314720 περισσότερα