Μίσθωση αιγιαλού για την τριετία 2023 – 2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στο Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Κέας, στην πλατεία της Ιουλίδας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. περισσότερα