ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τον Καθαρισμό παραλιών Δήμου Κέας για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης για τους αυτόματους πωλητές νερού με κερματοδέκτη (water kiosks), που έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές Οτζιάς και Ποίσσες

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Για να δείτε την μελέτη πατήστε Τεχνική Περιγραφή

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας για τη κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέας