Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Υποβολή αιτήσεων: 14/2/2023 – 23/2/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dioikisi@kea.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέας, Ιουλίδα Κέα Κυκλάδες Τ.Κ 84002, απευθύνοντάς την στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψιν κας Σωτηρίας Μυκωνιάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2288360026). περισσότερα

Μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο για τη στέγαση ιατρών

Η Δήμαρχος Κέας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο μας, στα οποία θα στεγαστούν οι ιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας. περισσότερα

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022-2023

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_Ψ8Ο9ΩΕΔ-6ΞΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011314720 περισσότερα