Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Δήμου Κέας

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ_ΨΣΗΠΩΕΔ-Φ2Ω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014287691 περισσότερα

Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων 2024-2025

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024-2025»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

1. Μελέτη signed

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014285375

9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_ΨΜΒΝΩΕΔ-ΝΤΠ περισσότερα

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ περισσότερα

Προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Έκδοση προκήρυξης 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Α)  Σαράντα επτά (47) νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης) περισσότερα