Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” για τη κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του ΔΗΜΟΥ