Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης για τους αυτόματους πωλητές νερού με κερματοδέκτη (water kiosks), που έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές Οτζιάς και Ποίσσες

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Για να δείτε την μελέτη πατήστε Τεχνική Περιγραφή

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας για τη κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (Για τις θέσεις Οτζιάς 3 & Ποίσσες 4)

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Γ Οτζιάς

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Γ Οτζιάς_ ΑΔΑΜ 19PROC004540347 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Β Ποισσών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Β Ποισσών 2018_19PROC004540093 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19PROC004539723

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 3.ΤΕΥΔ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 01.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Α οικισμών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 02.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε 03. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για επιλογή αναδόχου επισκευής έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα