Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020

Καλούνται οι επαγγελματίες του νησιού που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, να αποστείλουν την αίτησή τους στο γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας, έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την έκθεση εμπορευμάτων, stand κλπ. περισσότερα

Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” προϋπολογισμού 38.179,45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής»

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ