Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας 2023 – 2024

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2023 – 2024» περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 / 2023 – πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης. περισσότερα

Προμήθεια αυτόνομης μονάδας παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» περισσότερα

Μίσθωση αιγιαλού για την τριετία 2023 – 2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στο Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Κέας, στην πλατεία της Ιουλίδας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. περισσότερα