Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7026/441/26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών και την τροποποίηση στα αντίστοιχα πεδία της με Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»,  με κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ): περισσότερα

24 θέσεις προκηρύσσονται στο Δήμο Κέας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

24 θέσεις προκηρύσσονται στο Δήμο Κέας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». περισσότερα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΣΟΧ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας και όχι πέραν της 14/09/2020, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. περισσότερα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΣΟΧ ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων. περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» περισσότερα