Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την :“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε001 ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών επισκευής και συντήρησης) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΑΔΑΜ 18PROC004020765

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Καθαριότητας Δήμου Κέας 2019 – 2020”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ 18PROC004020319

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα

Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης του προσωπικού που υπέβαλε αιτήσεις για τη κάλυψη θέσεων, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Δομικών Έργων Υποδομής και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα με την 2704/26-07-2018 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Κέας: Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Δήμου Κέας
Η πρόσληψη είναι οκτάμηνης διάρκειας και προτάθηκαν οι έχοντες το κριτήριο της εντοπιότητας. περισσότερα

Ανακοίνωση προσλήψεων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου Κέας από τις 10/10/2018 έως και τις 19/10/2018 στις 12.00. περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα