ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από 14/07/2023 ημέρα Παρασκευή έως και 18/07/2023 ημέρα Τρίτη.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΨΘ5ΤΩΕΔ-ΟΘ6-3