Διακήρυξη για Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID – 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Βρείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΨΙΠ9ΩΕΔ-Ζ7Π

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014463267

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_SIGNED

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2