Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

Αφορά όσους απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021, δηλαδή πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Οι κάτοχοι αδειών θα πρέπει να καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώριση στο Σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια, ως περιγράφεται στην ενότητα Γ του παρόντος.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο εδώ:

Έγγραφο – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α.