ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC013718517

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_6ΔΓΚΩΕΔ-ΓΓΚ

espd-request-v2