Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας.

Δείτε τις θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, όπως και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα εδώ:

ΨΑΖΗΩΕΔ-7ΘΡ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΣΟΧ 1 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Βρείτε την αίτηση εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Υποβολή αιτήσεων από τις 10/05/2024 έως και τις 20/05/2024.