Α. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου

* Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή της.

* Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.)

* Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.).

* Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού / επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί μέρους τομείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα)

* Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και υποστήριξη της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της Χώρας (πχ Ν.1622/86 για τον Δημοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασία σχεδιασμού Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).

* Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλοποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου.

* Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύ­πωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.

* Συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες, τους προϊ­σταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου και από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα.

* Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια.

* Συνεργασία με τις υπηρεσίες  της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

 

Β. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε. οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

* Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών.

* Κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες) συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους.

* Κατάρτιση των προγραμμάτων εκτελέσεως έργων με επιχορήγηση από την Ε.Ε. για τις υπηρεσίες του Δήμου, του Πνευματικού κέντρου και των Δημοτικών επιχειρήσεων.

*Κοστολόγηση των προγραμμάτων αυτών και υποβολή των τεχνικών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

* Ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογιστικού του Δήμου, για την ένταξη των προγραμμάτων αυτών στον προϋπολογισμό του Δήμου

* Συνεργασία με την ΚΕΔΕ για την προώθηση θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

* Υποβολή απολογιστικών στοιχείων στο Κοινοτικό Ταμείο.

* Διατήρηση αρχείου νομοθεσίας, εγκυκλίων που αφορούν, τις σχέσεις Ε.Ε. και Ελλάδας.

* Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.

* Διακίνηση μέσα στον Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

* Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.

 

Γ. (Ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής του Δήμου) Τουριστική Aνάπτυξη

* Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφισταμένη κατάσταση του τουρισμού στον Δήμο.

* Εισήγηση και σχεδιασμός των προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου

 

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Τσούλου

Τηλ.: 22883 60020

Φαξ: 22880 22811