Η Τεχνική Υπηρεσία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου εργασίας της, συναλλάσσεται καθημερινά με πολλές και διαφορετικές ομάδες πολιτών. Έτσι στους αποδέκτες των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται δημότες – μαθητές, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ- Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Αθλητικοί φορείς, Φορείς Δημοσίου, Εργολάβοι, Μελετητές.

Αντικείμενο Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών μεριμνά για την εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ενημερώνει τον Δήμαρχο επί παντός τεχνικού θέματος.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έρ­γων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης / εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν:

α) Την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κ.λπ.), ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

β) Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κλπ.).

γ) Έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.).

δ) Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης 0­δών (Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου, π.χ. πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, παροχής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συγκοινωνιακών μέσων)

ε) Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού

στ) Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Τε­χνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (διακίνηση εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγρά­φων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες τήρηση πρωτοκόλλου καταστροφής εγκαταστάσεων κ.λ.π.

 

*Το Τμήμα δεν έχει την ευθύνη σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού καιπολεοδομικών εφαρμογών, αλλά τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ερμούπολης – Σύρου.

 

Τομείς αρμοδιότητας:

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού: Ο Δήμος Κέας καλύπτεται σε ποσοστό μικρότερο του 50% με δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, γεγονός που δημιουργεί επιτακτική ανάγκη επέκτασης του δικτύου. Επίσης, τμήματα του δικτύου χρήζουν άμεσης συντήρησης λόγω παλαιότητας.

Δίκτυο Ύδρευσης: Ο Δήμος Κέας καλύπτεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% με δίκτυο ύδρευσης. Για την αποτελεσματική διαχείριση, τη συντήρηση και την επέκτασή του, ο Δήμος προέβη στην υποβολή αίτησης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη των εν λόγω Έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

Δίκτυο Απορροής Όμβριων: Το δίκτυο συλλογής και απορροής των όμβριων υδάτων αποτελείται από 8 χλμ αγωγών και για την αποκατάσταση και την επέκτασή του,   ο Δήμος προέβη στην υποβολή αίτησης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη των εν λόγω Έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

Δίκτυο και Συστήματα Αποχέτευσης Ακαθάρτων: Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  αποτελείται από 20 χλμ αγωγών και για την αποκατάσταση και την επέκτασή του, ο Δήμος προέβη στην υποβολή αίτησης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη των εν λόγω Έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

Βιολογικός Καθαρισμός: Η Κέα διαθέτει Βιολογικό Καθαρισμό σε προσωρινή θέση, ημερήσιας δυναμικότητας 225m3 και μέγιστου αριθμού εξυπηρετούμενων ατόμων ανά ημέρα κατά την αιχμή 1.500  άτομα. Υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Συστήματα Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων: Ο Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και η αποψίλωση χόρτων αποτελούν αντικείμενο του τμήματος καθαριότητας, που καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες του Δήμου στο συγκεκριμένο τομέα. Κατά τους θερινούς μήνες το τμήμα ενισχύεται και με εποχικό προσωπικό.

 

Τηλ. Κατάλογος Υπηρεσίας:

Μελέτες – Βεβαιώσεις – Παρακολούθηση Έργων:

Δήμητρα Δεμένεγα (ΠΕ3 Πολ. Μηχανικός): 22883 60015

 

Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης (βλάβες):

Λεονάρδος Μορφωνιος: 22880 22201

Λεωνίδας Περδικάρης: 22880 22201

 

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (βλάβες):

Μαριάννα Μωραΐτη: 22883 60000