Η οικονομική υπηρεσία ασχολείται  με τα κάτωθι:

* Προϋπολογισμοί ­ Απολογισμοί – Οικονομική παρακολούθηση, Διαχείριση δαπανών, μισθοδοσία.

* Προϋπολογισμοί – Αναμορφώσεις – Απολογισμοί

* Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προϋπολογισμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου.

* Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουμένων προϋπολογισμών και τήρηση των σχετικών διαδικασιών και αρχείων. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.

* Τήρηση ειδικού αρχείου προϋπολογισμού και απολογισμού του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις.

* Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εισήγηση των αναμορφώσεων αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων, συμπληρωματικών ή έκτακτων πιστώσεων.

* Μέριμνα για την αποφυγή υπερβάσεων στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων για την τυχόν ύπαρξη τους.

* Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

* Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κάθε Διοικητικής ενότητας και με τις αναθεωρήσεις του.