Με την υπ’ αριθμ. 211/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο παρέπεμψε τη γνωμοδότησή του επί της συγκεκριμένης μελέτης σε περαιτέρω διαβούλευση, βάσει συγκεκριμένων επισημάνσεων επ’ αυτής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, διαβούλευσης που έλαβε χώρα και υποδείξεων του Δημάρχου, η μελετητική εταιρεία υπέβαλε στο Δήμο μας τροποποιημένη μελέτη.

Στην τροποποιημένη μελέτη έχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

α. Η μείωση του αριθμού των ελλιμενισμένων σκαφών από εκατόν ογδόντα έως διακόσια (180-200) σκάφη σε εκατόν σαράντα έως εκατόν εξήντα (140 -160) σκάφη αναλόγως μεγέθους .

 β. Η μείωση της επιφάνειας επίχωσης από έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (6.680) τ.μ. σε χίλια οκτακόσια (1.800,00) τ.μ.

γ. Η μείωση των τετραγωνικών της δομημένης επιφάνειας των υποστηρικτικών κτιρίων από τριακόσια εβδομήντα (370,00) τ.μ. σε εκατόν ογδόντα (180,00) τ.μ., των οποίων το ύψος από επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50μ.) διαμορφώνεται στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50μ.) μέτρα,

δ. Μετατόπιση του κυματοθραύστη με πρόβλεψη ενσωμάτωσης θολωτών κατασκευών – αγωγών ανανέωσης υδάτων στην ανωδομή του έργου.

 

ε. Αναμόρφωση άλλων στοιχείων και λεπτομερειών προσαρμοσμένων στις ανωτέρω αλλαγές.

 

Για να δείτε το προσχέδιο της μελέτης, πατήστε εδώ