ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν.4611/19 (άρθρο 110-117) προς Ο.Τ.Α. τροποποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:».

2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 111 Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019.».

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Νέα Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν.4611/19 (άρθρο 110-117) προς Ο.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς Ο.Τ.Α. του Ν.4611/2019 και κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κέας, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν ως και 16/7/2019.

Το ανώτατο όριο δόσεων μπορεί να φτάσει τις εκατό (100). Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:
• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
• Από δύο (2) έως και εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
• Από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
• Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
• Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορούν να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ. Για ισχύσει η ρύθμιση θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019.