Ο Δήμος Κέας το 1998 συνέστησε Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κέας», η οποία ανέπτυξε  δραστηριότητες που αφορούσαν τον Τουρισμό και ιδιαιτέρα την τουριστική προβολή του νησιού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε η επιχείρηση στην ανάδειξη των ιστορικών μονοπατιών της Κέας, των πολιτιστικών διαδρομών του νησιού, ενώ σε συνεργασία με το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» καθιέρωσε πλέον ως έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό  τη Γιορτή Παραμυθιών.

Η Δ.Ε.Α.Κ. στήριξε κάθε προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο πολιτισμού στο νησί. Επίσης, στήριξε οικονομικά  και  υλικά τον Αθλητικό Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Σύλλογο των Φίλων του Εμαγιέ, το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών», το Σύνδεσμο των Απανταχού Κείων και την προσπάθεια για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κέας από το Σεπτέμβρη του 2003 υλοποίησε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς  του Δήμου  που βρήκε τεράστια ανταπόκριση από τους κατοίκους του νησιού και προσφέρει μέχρι σήμερα σημαντική βοήθεια. Είναι μια υπηρεσία του Δήμου Κέας ουσιαστικής  κοινωνικής πρόνοιας που επανεντάσσει κυρίως την 3η ηλικία στην ενεργό ζωή.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο ενεργοποιήθηκε η ΔΕΑΚ  σημαντικός  παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής ήταν η Ενημέρωση – Εκπαίδευση. Η συμμετοχή της ΔΕΑΚ στο πρόγραμμα GRUNDTVIG , ως εκπρόσωποι της Ελλάδας κρίθηκε  ιδιαιτέρως σημαντική καθώς έδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων που εντάχθηκαν στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε με τους Γερμανούς, Ιταλούς, Δανούς, Ιρλανδούς και Φιλανδούς, και που διαμορφώθηκε  κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Udine της Ιταλίας. Η συμμετοχή της Κέας   στο πρόγραμμα ήταν  ιδιαιτέρως σημαντική,  κυρίως για τις δυνατότητες εκπαίδευσης ενηλίκων με την ευρύτερη δυνατή έννοια και τη διεύρυνση της πρόσβασης των κατοίκων της Κέας στις ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης σε θέματα όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός και η παράδοση, αλλά και για τις δυνατότητες εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα, αλλά και γενικότερα να αναληφθούν αναπτυξιακές δράσεις σε όλα τα επίπεδα.

Η λειτουργία  του δικτυακού χώρου της Κέας www.kea.gr είναι μία ακόμη σημαντική δραστηριότητα της ΔΕΑΚ

Το 2008 και με το ΦΕΚ Β’ 2179/23.10.2008, η Δ.Ε.Α.Κ. μετατράπηκε σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας». Η Κ.Ε.Δ.Κ., ως Ν.Π.Ι.Δ., λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Κέας θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από  επτά  (7) μέλη , τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κέας και έχει τους κάτωθι σκοπούς:

 • Η ανάληψη προγραμμάτων Κοινωνικής μέριμνας , με στόχο την εξασφάλιση και αξιοποίηση  Κοινοτικών και Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού τομέα (Προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.).
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή νέων θεσμών Κοινωνικής προστασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.
 • Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων  καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών επιμόρφωσης των πολιτών.
 • Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περιβαλλοντικής παράδοσης και κληρονομιάς του Δήμου και του νησιού της Κέας και η πληροφόρηση των πολιτών για τη σημασία της αειφορίας  που αποτελεί ανάγκη και προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Η ανάπτυξη και η προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και άλλους Δημόσιους και Κοινωνικούς φορείς σε θέματα αειφορίας , αντιμετώπισης πηγών ρύπανσης, κυκλοφορίας, προστασίας  του πρασίνου, ανακύκλωση απορριμμάτων κ.λπ.
 • Η έρευνα και η προώθηση με δημόσιες ανοικτές συζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Κέας.
 • Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό τη συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνίας στο νησί για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων κα επισκεπτών του νησιού αλλά και της αναψυχής αυτών. .
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την  ανάπτυξη του νησιού.

ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Κ.:

 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Τμήμα Προσχολικής Φυσικής Αγωγής
 • Τμήμα Παραδοσιακών Χορών
 • Δημοτικό Γυμναστήριο

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60014