Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το 2011 συγχωνεύτηκαν οι υφιστάμενες σχολικές επιτροπές σε δύο ενιαίες σχολικές επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από τα τρία (3) Νηπιαγωγεία και τα τρία (3) Δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην Κέα.

Σκοπός της είναι:

1.Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

2.Η αμοιβή καθαριστριών

3.Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του

4.Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον ΟΣΚ του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη

5.Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου

6.Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας και

7.Γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’) και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990(ΦΕΚ 110Α’) και από κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Ελευθερία Μορφωνιού, Πρόεδρος
  • Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Θώδος, μέλος πλειοψηφίας
  • Στέφανος Βρεττός, μέλος πλειοψηφίας
  • Σώζα Μουζάκη, μέλος μειοψηφίας
  • Δημήτριος Μουζάκης, μέλος μειοψηφίας
  • Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας