Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Γ Οτζιάς

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Γ Οτζιάς_ ΑΔΑΜ 19PROC004540347 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Β Ποισσών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Β Ποισσών 2018_19PROC004540093 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19PROC004539723

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 3.ΤΕΥΔ περισσότερα