Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/ 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας. περισσότερα