Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19PROC004539723

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 3.ΤΕΥΔ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 01.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Α οικισμών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 02.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε 03. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για επιλογή αναδόχου επισκευής έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα