Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 22η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.22h_synedria_13-11-2020πρακτικό

τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 116_2020_ΩΡ59ΩΕΔ-6Τ0

τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης 117_2020_ΩΘΟΗΩΕΔ-ΜΝΥ

τέλος δημοτικού νεκροταφείου 118_2020_6ΦΗΗΩΕΔ-ΖΒΝ

τέλος δημοτικού σφαγείου 119_2020_ΨΚΘΙΩΕΔ-Β5Θ

τέλος κοινοχρήστων χώρων 120_2020_Ω0Κ1ΩΕΔ-Ε5Λ

τέλος διαφήμισης 121_2020_6ΦΥΠΩΕΔ-ΟΓ1

απαλλαγή για ειδικές κατηγορίες ομάδων 122_2020_ΨΛΦΧΩΕΔ-Δ4Ρ