Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση Δ.Σ. 2022 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 12η ΔΣ 2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022. 4.12h_synedria_16-06-2022 πρακτικό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 51_2022_ορθη_ΩΜΞΝΩΕΔ-6ΑΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 52_2022_6Γ99ΩΕΔ-9Λ7