Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΜΕΛΕΤΗ.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023-OJS075-225195-el_23PROC012507122

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΨΒΣΙΩΕΔ-9ΚΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012507452

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ