Πρόσκληση με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου,ερπιστριοφόρου φορτωτή.
Η τεχνική περιγραφή δίνεται στην 519/2013 μελέτη.