Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 01.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Α οικισμών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 02.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε 03. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 04 ΤΕΥΔ_Α

Για να δείτε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Για να δείτε το Σχέδιο Α1, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ (Α1)

Για να δείτε το Σχέδιο Α2, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ (Α2)

Για να δείτε το Σχέδιο Α3, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ (Α3)

Για να δείτε το Σχέδιο Α4, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ (A4)

Για να δείτε το Σχέδιο Α5, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ (Α5)

Για να δείτε το Σχέδιο Α6, πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ (Α6)