Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κέας. Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΨΥ3ΝΩΕΔ-159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

2β-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-1

Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου