Κατόπιν ολοκλήρωσης δημοσίευσης της Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 στις κάτωθι ημερήσιες εφημερίδες: “Κοινή Γνώμη” και “Κυκλαδική” στις 8/07/2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.  Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκκινεί την 9η/07/2021 και λήγει την 19η/07/2021, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Αφορά τη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 άτομο
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dioikisi@kea.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κέας, Τ.Κ. 84002, Κέα Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Σωτηρίας Μυκωνιάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2288360026).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική Ανακοίνωση μαζί με τα Παραρτήματα, καθώς και το έντυπο της Αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: kea.gr

ΩΓΡ1ΩΕΔ-1Υ5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 12021 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ