Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023.1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 20η ΔΣ 2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023. 4.20h_synedria_15-11-2023 πρακτικό

Καθορισμός τέλους καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού 2024 119_2023_6ΔΔΨΩΕΔ-ΠΛ4

Καθορισμός τέλους ύδρευσης-αποχέτευσης 2024 120_2023_Ψ60ΗΩΕΔ-85Ζ

Καθορισμός τέλους δημοτικού σφαγείου 2024 121_2023_63ΛΝΩΕΔ-ΕΡ4

Καθορισμός τέλους Κοινοχρήστων χώρων 2024 122_2023_69ΘΘΩΕΔ-ΠΔΛ

Καθορισμός τέλους διαφήμισης 2024 123_2023_6ΝΣΨΩΕΔ-4ΙΗ

Καθορισμός τέλους νεκροταφείου 2024 124_2023_ΩΖ4ΕΩΕΔ-2ΕΞ

Καθορισμός μείωσης-απαλλαγής δημοτικών τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2024 125_2023_69ΕΟΩΕΔ-0ΜΚ

Καθορισμός τέλους χρήσης ελικοδρομίου 2024 126_2023_ΨΚ89ΩΕΔ-739