Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 11η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.11h_synedria_12-5-2020πρακτικό

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019-2023, συνημμένο στην 57/2020 απόφαση της παρούσας συνεδρίασης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ