Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 10η ΔΣ 2023

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023 λόγω ματαίωσης  1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 10η ΔΣ 2023 από ματαίωση

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2023. 4.10h_synedria_07-06-2023 πρακτικό