Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Ψ)» η Ένωση Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά με το Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Το πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Δείτε εδώ την πρόσκληση και μάθετε ποιες επενδύσεις μπορούν να ενισχυθούν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (CLLD/LEADER)

 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD – Community Led-Local Development), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER (Liaison Entre Actions de L’Economie Rurale – Διασύνδεση μεταξύ Δράσεων της Αγροτικής Οικονομίας), είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Στόχος της να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.