ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_6Θ64ΩΕΔ-6Τ0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012814297

espd-request-v2