Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ_ΨΕΨΚΩΕΔ-ΘΓ8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010710134

espd-request-v2