Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο 

να καταθέσει προσφορά για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις σχολικές μονάδες 

της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.