Με την υπ’ αριθμ. 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 28/2016 απόφαση συστάθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου».

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης και προβολής του πρωτογενούς τομέα του νησιού, η θητεία της ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60000