Με την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Τουριστικής προβολής του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου».

          Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου, η θητεία της ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60000