Με απόφαση της Δημάρχου Κέας, κ. Ειρήνης Βελισσαροπούλου, χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης (Παιδικού Σταθμού) στην Κορησσία Κέας. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 22 παιδιά, ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο, με παροχή φαγητού. Για την ομαλή λειτουργία του Σταθμού θα απασχολείται το προσωπικό που προβλέπεται βάσει νομοθεσίας.

Η απόφαση ίδρυσης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον Δήμο Κέας, πάρθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2020 (αρ. απόφασης 45/2020). Ακολουθεί απόσπασμα του πρακτικού με την εισήγηση της Δημάρχου:

«Πάγια ανάγκη του νησιού και των συμπολιτών μας είναι η δημιουργία παιδικού σταθμού, δομή η οποία εκλείπει παντελώς από το νησί. Για το λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, εργαστήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με δική μας παραίνεση ο Υπουργός Εργασίας, κ. Βρούτσης, εξέδωσε τον Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α’/03.02.2020), ο οποίος στο άρθρο 23 τροποποιεί προηγούμενη διάταξη δίνοντας τη δυνατότητα σε Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές, υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2020 εφόσον επιδείξουν ότι διαθέτουν ήδη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στην αναζήτηση του χώρου
αυτού.

Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, σε αυτή την ανάγκη εισηγούμαστε τη δημιουργία δημοτικού παιδικού σταθμού, προκειμένου για την αγωγή, τη διαπαιδαγώγηση και την ασφαλή διαμονή παιδιών ηλικίας 2,5 ετών και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στόχος μας είναι μέσω της εν λόγω δομής:
 Να παρέχουμε προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 Να βοηθήσουμε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 Να παρέχουμε ημερήσια φροντίδα στα παιδιά που θα φιλοξενούνται, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 Να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους γονείς και τους άνεργους γονείς.
 Να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι σήμερα στην Κέα ζουν περισσότερα από 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,5 έως 4 ετών.»