Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) Δήμου Κέας για το έτος 2019-20

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ