Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ