Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από σήμερα, Πέμπτη 4/2/2021 και για 20 ημέρες.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Κ.Ε.Δ.Κ., κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ώρες 08:00 – 14:00. Διεύθυνση: Ιστορικό Δημαρχείο Κέας, πλατεία Ιουλίδας, ΤΚ 84002, τηλέφωνο 22883 60022, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kedk@kea.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης και τη διακήρυξη εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ