ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ- ΚΥΘΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΕΑΣ -ΚΥΘΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Ιουλίδα
Ταχ. Κωδ. : 840 02
Πληροφορίες: Γ.ΚΑΝΙΑΣ
Τηλ,/fax :22880/22465
Κέα, 16/5/214

                                                                             Ανακοίνωση

Θέμα: Σύνταξη Δελτίου 1α.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων με αρ.πρωτ 2421/16-5-2014 σας γνωστοποιούμε την Κ.Υ.Α. 145893/12-5-2014 (ΦΕΚ 1212Β/13-5- 2014) σύμφωνα με την οποία προχωρούμε στην έκδοση δελτίου 1α μονο στις περιπτώσεις που υπάρχει άδεια χρήσης νερού. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ (αρθ.1 παρ.1δ) θα πρέπει να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την κατάθεση «αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης για άδεια χρήσης νερού ή του κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων και υδροληψίας» καθώς και «Υπεύθυνης Δήλωσης».

Ο υπάλληλος

Γ.ΚΑΝΙΑΣ

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ.