Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου στην Ιουλίδα, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 05/08/2019 ώς και 14/08/2019.

Δείτε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των προλήψεων, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.