Ανακοίνωση Έναρξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 2/2021

Αφορά τη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας:
ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 άτομο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1 άτομο

Κατόπιν ολοκλήρωσης δημοσίευσης της Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 στις κάτωθι ημερήσιες εφημερίδες : “Κοινή Γνώμη” και “Κυκλαδική” στις 27/07/2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.  Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκκινεί την 28η/07/2021 και λήγει την 6η/08/2021, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dioikisi@kea.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κέας, Τ.Κ. 84002, Κέα Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Σωτηρίας Μυκωνιάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2288360026).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική Ανακοίνωση μαζί με τα Παραρτήματα, καθώς και το έντυπο της Αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση kea.gr.

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΣΟΧ 22021 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ